ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Để xác minh chi tiêu các khoản tài trợ phụ của hợp đồng CSO-LA/2019/413-456

1. Thông tin cơ bản

Sau đây là các điều khoản tham chiếu ('ToR') mà Viện RED & ProNGO thuê đơn vị tư vấn với tư cách là 'Kiểm toán viên' để thực hiện xác minh chi phí và báo cáo liên quan đến các khoản tài trợ phụ của hợp đồng CSO-LA/2019/413-456 liên quan đến Dự án "Win-win for Vietnam – Thúc đẩy Hợp tác giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và các mục tiêu phát triển bền vững (VSDGs).

Dự án sẽ được thực hiện bởi các tổ chức sau: Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) và đối tác Pro.NGO e.V, trong 42 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2020. Dự án do Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

2. Mục tiêu

Mục tiêu của việc xác minh chi phí này là để Kiểm toán viên thực hiện các thủ tục cụ thể và nộp cho RED và ProNGO báo cáo kết quả thực tế liên quan đến các thủ tục xác minh cụ thể đã thực hiện

Danh sách các thủ tục cụ thể sẽ được thực hiện như sau: 

. Thu thập và xem xét Báo cáo (bao gồm phần tường thuật và phần tài chính)

. Kiểm tra thông tin thực tế trong Báo cáo tài chính của Người nhận tài trợ phụ và so sánh nó với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng tài trợ phụ và Hợp đồng tài trợ

. Kiểm tra các tài liệu hỗ trợ (ví dụ: hóa đơn, hợp đồng) và bằng chứng thanh toán để xác minh rằng chi phí thực sự phát sinh và liên quan đến người được cấp phụ

. Xác minh rằng chi phí đã phát sinh trong thời gian thực hiện Hành động, được nêu trong ngân sách Hành động.

3. Phạm vi công việc 

- Xác minh chi tiêu cho 5 tổ chức được cấp ngân sách mùa 1

. Thời gian: từ Tháng 03/2022 đến Tháng 06/2023

. Tổng ngân sách ước tính cấp cho 5 tổ chức là 45.800 EUR

- Xác minh chi cho 4 tổ chức được cấp ngân sách mùa 2 

. Thời gian: từ Tháng 12/2022 đến Tháng 10/2023

. Tổng ngân sách ước tính cấp cho 4 tổ chức là 35.700 EUR

- Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án do EU tài trợ

4. Nhiệm vụ/Sản phẩm bàn giao và đường thời gian

Tư vấn cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

Không.

Nhiệm vụ / Sản phẩm bàn giao

Deadline dự kiến

Vị trí

  1

Họp tại bàn thảo luận chung về dự án, tiếp cận hồ sơ.

Kế toán dự án gửi thông tin trước về dự án

Từ 15 – 20/07/2023

Trực tiếp 

2

Kiểm toán tài chính và xác minh chi phí cho 5 tổ chức được cấp ngân sách của Gói sáng kiến mùa 1 với Tổng ngân sách ước tính là 45.800 EUR

 

Từ 20/07/2023 đến giữa tháng 8/2023

 

Văn phòng RED

3

Kiểm toán tài chính và xác minh chi phí cho 4 tổ chức được cấp ngân sách của Gói sáng kiến mùa 2 với Tổng ngân sách ước tính 35.000 EUR

Từ 20/07/2023

(thời gian kết thúc phụ thuộc vào thời gian kết thúc thực hiện sáng kiến) 

Văn phòng RED

4

Báo cáo chi tiêu phát hiện thực tế của hợp đồng thuộc sáng kiến mùa 1 liên quan đến các thủ tục xác minh cụ thể được thực hiện

Giữa tháng 8/2023

Trực tiếp/ Online

5

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án do EU tài trợ

Giữa tháng 8/2023 – Đầu tháng 9/2023

Trực tiếp/ Online

6

Báo cáo chi tiêu phát hiện thực tế của hợp đồng thuộc sáng kiến mùa 2 liên quan đến các thủ tục xác minh cụ thể được thực hiện

Dự kiến Tháng 10/2023

Trực tiếp/ Online

7

Báo cáo tóm tắt 

Tháng 10/2023

Trực tiếp/ Online

8

Báo cáo cuối cùng 

Tháng 10/2023

Trực tiếp/ Online

 

5. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

Tư vấn viên cần đáp ứng các tiêu chí sau: 

  • (Các) bằng cấp liên quan đến Kế toán, tài chính

  • Có nhiều kinh nghiệm về kế toán cho các dự án hoặc tổ chức phi chính phủ (ít nhất 10 năm kinh nghiệm) 

  • Chứng minh kinh nghiệm mạnh mẽ và kiến thức về Kiểm tra Báo cáo tài chính và Xác minh chi tiêu của khoản trợ cấp phụ (ít nhất 10 năm kinh nghiệm) 

  • Kinh nghiệm kế toán các dự án do EU tài trợ (ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm) và Nắm vững các quy định tài chính của EUD

  • Năng lực đã được chứng minh để trình bày dữ liệu chính xác và rõ ràng

6. Ngân sách

Đề nghị tư vấn gửi báo giá tổng thể tương ứng với các hạng mục trên Ngân sách. Tổng chi phí bao gồm tất cả các chi phí liên quan, chẳng hạn như phí chuyên môn, đi lại, vận chuyển địa phương, chỗ ở, v.v.), bao gồm toàn bộ phí và thuế. 

7. Thủ tục nộp hồ sơ 

RED mời các chuyên gia tư vấn quan tâm có nhu cầu bày tỏ sự quan tâm nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 15/07/2023. Tài liệu nên bao gồm những điều sau đây:

• Thông tin đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm (CV) của tư vấn viên

• Đề xuất ngân sách bao gồm các khoản phí và các khoản phí liên quan khác mà tư vấn phải chịu trong khi thực hiện nhiệm vụ (nếu có)← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận