Phát triển cộng đồng sáng tạo nội dung giáo dục giới tính cho trẻ em
Tổ chức đề xuất: Project AnNa
Nền tảng đa dự án của ngành truyền thông Việt Nam, nhằm mục tiêu giáo dục và bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục.
Mục tiêu:
Kết quả:
  • Phát triển giải pháp giáo dục giới tính cho trẻ em bằng các sản phẩm giáo dục sáng tạo.
  • Giúp 1,000 phụ huynh tiếp cận với hoạt động giáo dục và các nội dung số chất lượng về giới tính.
  • 25 nhà hoạt động giáo dục sử dụng tối ưu sản phẩm giáo dục để tổ chức hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ em tại trường học tại khu dân cư thuộc khu công nghiệp trên địa bàn Hồ Chí Minh
 Phát triển cộng đồng sáng tạo nội dung giáo dục giới tính cho trẻ em