CSV là gì?

CSV là gì?

Đối với đại đa số doanh nghiệp, muốn thực hiện CSR thông qua các hoạt động từ thiện, quyên góp hay marketing đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính vững chắc để có được thành quả trong dài hạn. Trong khi đó đối với các doanh nghiệp lớn, CSR không thôi vẫn chưa đủ. Thực tế ấy đặt ra nhu cầu về một chiến lược dựa trên các giá trị cùng chia sẻ giữa doanh nghiệp và các bên liên quan. 

Để đi sâu và vượt xa hơn khái niệm CSR trước đó, Porter & Kramer (2006) đề xuất khung chiến lược thực hành mới mang tên “Tạo lập giá trị chia sẻ” (Creating Shared Values - CSV) mang tính đổi mới và có thể được xem như hướng dẫn thực hiện CSR một cách có chiến lược hơn và chuyên sâu hơn cho các doanh nghiệp với định hướng trọng tâm cụ thể là xây dựng chiến lược kinh doanh có trách nhiệm cho các doanh nghiệp nhưng cũng “đồng thời nhìn nhận và giải quyết các nhu cầu và thách thức của xã hội”. 

Một chiến lược CSV thành công sẽ tạo ra tác động tích cực cho xã hội, đồng thời sinh ra giá trị kinh tế cho doanh nghiệp để từ đó mở rộng kinh doanh và tiếp tục tạo ra các tác động mới hơn lên cộng đồng. CSV yêu cầu doanh nghiệp thay đổi cách tiếp cận với thị trường. Khác với cách kinh doanh truyền thống, doanh nghiệp sẽ cần quan tâm nhiều hơn tới các giá trị mà doanh nghiệp có thể chia sẻ với cộng đồng, với dân cư xung quanh và các bên liên quan trước khi thiết lập các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu và thị phần.

← Bài trước Bài sau →