Điều khoản tham chiếu – Đánh giá Cuối kỳ của dự án do EU tài trợ “Win-win for Vietnam”

Điều khoản tham chiếu – Đánh giá Cuối kỳ của dự án do EU tài trợ “Win-win for Vietnam”

                                                        

Điều khoản tham chiếu – Đánh giá Cuối kỳ của dự án do EU tài trợ

“Win-win for Vietnam”

Hạn cuối: ngày 5 tháng 10 năm 2023 (Giờ Việt Nam)

 

 1. Giới thiệu về dự án cần được đánh giá

Dự án "Win-Win For Vietnam – Thúc đẩy hợp tác giữa Doanh nghiệp và các Tổ chức xã hội vì Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp & Phát triển bền vững tại Việt Nam" (gọi tắt là: Dự án "Win-win for Vietnam”) góp phần thiết lập một môi trường thuận lợi cho các Tổ chức Xã hội (CSOs) để kết nối với các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các sáng kiến ​​của các CSOs địa phương trong việc thúc đẩy Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và Tạo các Giá trị Chung (CSV) tập trung vào các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) 3, 4, 5, 8, 13, 16 và 17. Dự án sẽ đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về CSR và CSV nhằm đạt được các SDG cụ thể và nâng cao năng lực của các CSO địa phương phối hợp với khối tư nhân ở Việt Nam như kết nối cả hai bên với nhau để thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa các CSOs Việt Nam và các doanh nghiệp trong CSR, các hoạt động CSV đáp ứng các SDGs. Do đó, dự án sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc tài chính vào các nhà tài trợ quốc tế cho các CSO Việt Nam bằng cách tận dụng các quỹ CSR và CSV cũng như nâng cao năng lực của họ trong việc kết nối, hợp tác với khối doanh nghiệp, thiết kế dự án, xây dựng thương hiệu và kết nối với nhiều bên liên quan.

Dự án Win-Win for Vietnam do Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED), Việt Nam hợp tác với tổ chức Pro NGO! e.V. (Đức) thực hiện trong vòng 43 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2020. Dự án do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

Hiện nay, RED đang tìm kiếm (các) chuyên gia hoặc một nhóm chuyên gia để thực hiện một đánh giá cuối kỳ cho dự án.

2. Mô tả dự án

Mục tiêu

tổng thể

Mục tiêu tổng thể là thúc đẩy Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và Tạo giá trị chung (CSV) cho khối tư nhân-CSO hợp tác hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), tập trung vào các SDGs được chọn, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam, bao gồm 3- Sức khoẻ và cuộc sống tốt, 4- Chất lượng giáo dục, 5- Bình đẳng giới, 8-Công việc tốt và Tăng trưởng kinh tế, 13- Hành động vì Khí hậu, 16-Hòa bình, Công bằng và Các thể chế vững mạnh, và 17-Hợp tác cho các Mục tiêu bằng cách thiết lập một cơ chế hợp tác hiệu quả giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội (CSOs) ở Việt Nam.

Mục tiêu

cụ thể

Các mục tiêu cụ thể của dự án là:

• Nâng cao năng lực của các CSOs và doanh nghiệp tại Việt Nam, tập trung vào các dự án CSR và CSV hợp tác nhằm đạt được các SDGs.

• Thiết lập một cơ chế hợp tác hiệu quả (bao gồm các công cụ, dụng cụ và các khóa đào tạo để nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội ở Việt Nam với mục tiêu thực hiện các hoạt động CSR và CSV liên quan đến SDGs

• Nâng cao nhận thức để thúc đẩy xu hướng hợp tác trong các dự án CSR và CSV nhằm đạt được các SDGs vì lợi ích của xã hội Việt Nam.

Thời hạn

dự án

Từ 01 tháng 09 năm 2020 đến 31 tháng 03 năm 2024

Các nhóm

mục tiêu

200 CSO bao gồm CSOs Việt Nam và CSOs quốc tế tại Việt Nam

300 doanh nghiệp nằm ngoài khối kinh doanh tại Việt Nam, tập trung vào các công ty quốc gia quy mô vừa và lớn của Việt Nam và các công ty đa quốc gia tại Việt Nam

Quốc gia

thực hiện

Việt Nam

Địa điểm

mục tiêu

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng thụ hưởng của dự án

(1) Các tổ chức xã hội tại Việt Nam; (2) Khối doanh nghiệp tại Việt Nam; (3) Người thụ hưởng các dự án CSR và CSV ở Việt Nam đáp ứng các Mục tiêu Phát triển bền vững 3, 4, 5, 8, 13, 16 và 17

Kết quả mong đợi

1) Sự phát triển các công cụ cho phép một cơ chế hợp tác hiệu quả giữa các khối doanh nghiệp và các CSOs trong việc thực hiện các hoạt động CSR và CSV nhằm đạt được các SDGs do một ban điều phối vận hành và duy trì;

2) 200 CSOs tại Việt Nam có năng lực thiết kế và hợp tác với các doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án CSR / CSV đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững;

3) 300 doanh nghiệp và 200 CSOs tại Việt Nam hiểu được tầm quan trọng và hiệu quả của CSR/ CSV liên quan đến xu hướng SDGs;

4) Nâng cao năng lực và bí quyết trong thiết kế và quản lý dự án nhờ 10 khoản tài trợ từ Hoạt động cho 10 CSOs nhỏ của Việt Nam (10.000€/ khoản tài trợ)

5) 30 dự án CSR/ CSV giữa doanh nghiệp và CSOs tập trung vào một hoặc nhiều SDGs 3, 4, 5, 8, 13, 16 và 17 được thực hiện trong suốt hoạt động;

 6) Cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp và CSOs được thiết lập và duy trì

 7) SDGs trở nên nổi tiếng và phổ biến trên toàn xã hội Việt Nam

 

3. Mục tiêu và phạm vi của đánh giá cuối kỳ dự án

Mục đích của đánh giá độc lập này là để đánh giá việc thực hiện dự án từ 1 tháng 9 năm 2020 đến 31 tháng 3 năm 2024, xem xét mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu của dự án cũng như tính bền vững của dự án.

Báo cáo đánh giá nên bao gồm đánh giá kết quả thực hiện của dự án, tác động và tính bền vững của dự án, các câu chuyện thành công, xác định các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất (best practices) cũng như các đề xuất có liên quan.

* Lưu ý: Để tiết kiệm thời gian, (các) chuyên gia đánh giá cần tham khảo báo cáo đánh giá giữa kỳ độc lập của dự án (Anh & Việt) giai đoạn từ 1 tháng 9 năm 2020 đến 31 tháng 8 năm 2022. (Dự án sẽ cung cấp bản đầy đủ sau khi ký kết hợp đồng.)

Việc đánh giá dự án cần xem xét các tiêu chí đánh giá sau của OECD/DAC:

 • Tính phù hợp: Sự phù hợp của chiến lược dự án với nhu cầu thực tế và các ưu tiên của các nhóm đối tượng/người hưởng lợi. Chiến lược dự án có phù hợp và logic để đạt được các mục tiêu không? Dự án có đáp ứng một cách thích hợp các nhu cầu và ưu tiên của các nhóm đối tượng không? Chất lượng của thiết kế dự án là gì?
 • Tính nhất quán: Tính tương thích của can thiệp với các can thiệp khác trong một quốc gia, lĩnh vực hoặc tổ chức. Dự án có trùng lặp với những nỗ lực hiện tại trong lĩnh vực này không? Dự án có tương thích với các đối tác và các dự án khác không?
 • Hiệu suất: Đo lường kết quả đầu ra - định tính và định lượng - liên quan đến các yếu tố đầu vào. Các phương tiện/đầu vào và hoạt động được chuyển đổi thành đầu ra tốt như thế nào? Các hoạt động có được thực hiện theo đúng kế hoạch không? Chúng có được thực hiện và đầu ra được phân phối theo cách hiệu quả về chi phí không?
 • Hiệu quả: Sự đóng góp của kết quả dự án vào việc đạt được các mục tiêu của dự án. Các mục tiêu cụ thể đã đạt được / có khả năng đạt được ở mức độ nào? Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc đạt được hoặc không đạt được các mục tiêu là gì?
 • Tác động: Những thay đổi tích cực và tiêu cực do dự án tạo ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, dự định hoặc ngoài ý muốn. Các tác động chính từ dự án đến các chỉ tiêu phát triển xã hội, kinh tế, môi trường và các chỉ số phát triển khác của địa phương. Khả năng đóng góp của dự án vào mục tiêu tổng thể là gì?
 • Tính bền vững: Khả năng tiếp tục mang lại lợi ích do dự án tạo ra sau khi thời gian hỗ trợ từ bên ngoài kết thúc. Các kết quả, dịch vụ và lợi ích của dự án có khả năng tiếp tục sau khi rút vốn tài trợ không?

4. Phương pháp và cách tiếp cận đánh giá

Việc đánh giá có thể bao gồm nghiên cứu bàn và/hoặc khảo sát và/hoặc phỏng vấn và/hoặc thảo luận nhóm tập trung:

 • Nghiên cứu bàn: nên bao gồm việc xem xét tất cả các tài liệu được phát triển trong dự án, các báo cáo về các sự kiện được tổ chức, các công cụ được tạo hoặc điều chỉnh, bao gồm các công cụ web và các báo cáo liên quan khác về các hoạt động, khảo sát, v.v. Nhà tư vấn nên thu thập tất cả dữ liệu định lượng từ khung nhật ký và báo cáo ROM nội bộ.
 • Khảo sát: Chuyên gia tư vấn có thể xem xét thực hiện (các) khảo sát giữa các đối tượng mục tiêu của dự án ở Việt Nam;
 • Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính/Thảo luận nhóm tập trung: Chuyên gia tư vấn có thể thực hiện phỏng vấn/thảo luận nhóm với các tổ chức thực hiện dự án cũng như với đại diện của các nhóm mục tiêu/người thụ hưởng.
 • Các cuộc phỏng vấn/thảo luận nhóm có thể diễn ra trực tiếp hoặc online.
 • Đầu ra của đánh giá: Chuyên gia tư vấn được yêu cầu lập một báo cáo đánh giá bằng tiếng Anh và tiếng Việt (khoảng 30-35 trang/báo cáo), bao gồm mục lục, tóm tắt sơ lược báo cáo, giới thiệu, mục tiêu và phương pháp, kết quả, bài học kinh nghiệm, thực hành tốt nhất, khuyến nghị và kết luận. Xin lưu ý rằng các phụ lục (ví dụ: từ viết tắt, danh sách những người được phỏng vấn, hướng dẫn phỏng vấn, lịch, mẫu phiếu cam kết, v.v.) cũng nên được đưa vào, nhưng không nằm trong giới hạn trang của báo cáo.
 • Tất cả dữ liệu thô thu được trong quá trình này đều thuộc quyền sở hữu của đơn vị ký hợp đồng (Dự án Win-Win for Vietnam).

5. Các sản phẩm mong đợi

 1. Báo cáo khởi động, bao gồm (1) kế hoạch làm việc chi tiết, (2) phương pháp đánh giá chi tiết, (3) danh sách những người phỏng vấn được đề xuất và (4) các công cụ để đánh giá, chẳng hạn như hướng dẫn phỏng vấn, bảng khảo sát, mẫu đồng thuận tham gia nghiên cứu,… (có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt)
 2. Dự thảo báo cáo đánh giá (có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt)
 3. Trình bày các kết quả chính của đánh giá cuối kỳ dự án tại Hội thảo tổng kết dự án sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội vào thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024.
 4. Báo cáo đánh giá hoàn thiện bằng tiếng Anh tiếng Việt trả lời các câu hỏi đánh giá dựa trên phản hồi về dự thảo báo cáo.
 5. Cơ sở dữ liệu đánh giá bao gồm tất cả dữ liệu chính được thu thập, chẳng hạn như dữ liệu khảo sát, bản ghi chép hoặc ghi chú của các cuộc thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn, ảnh (nếu có), video (nếu có) và tất cả các mẫu phiếu cam kết tương ứng.

6. Hồ sơ và trình độ của chuyên gia tư vấn

Người nộp đơn có thể là cá nhân hoặc nhóm chuyên gia tư vấn.

Các bằng cấp chính cần phải là:

 • (Các) bằng cấp liên quan trong khoa học xã hội hoặc nghiên cứu phát triển
 • Có kinh nghiệm đã được chứng minh và kiến thức trong nghiên cứu định tính và/hoặc định lượng và phương pháp lấy mẫu (ít nhất 3 năm kinh nghiệm)
 • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc thực hiện đánh giá dự án
 • Hiểu biết và có kinh nghiệm làm việc với các CSOs Việt Nam và khối doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Kỹ năng giao tiếp và viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt
 • Khả năng trình bày dữ liệu ngắn gọn và rõ ràng đã được chứng minh
 • Kinh nghiệm trước đây trong các nghiên cứu và kỹ năng về sử dụng các công cụ công nghệ truyền thông hiện đại sẽ là một điểm cộng
 • Công khai thông tin xung đột lợi ích (nếu có)

7.  Thời hạn và Thư bày tỏ nguyện vọng

RED mời các nhà tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm gửi các tài liệu sau đây trước ngày 05 tháng 10 năm 2023 (giờ Việt Nam):

 1. Thư bày tỏ nguyện vọng nêu rõ khả năng đáp ứng các tiêu chí của Điều khoản tham chiếu này (tối đa 1 trang)
 2. Đề xuất tài chính
 3. (Các) CV của chuyên gia tư vấn hoặc tất cả các thành viên trong nhóm tư vấn
 4. Ít nhất 1 ví dụ về các phần công việc tương tự đã hoàn thành gần đây

Đề xuất cần được gửi đến center@red.org.vn chau.bui@pro-ngo.org với tiêu đề email là “Win-win cho Việt Nam-Đề xuất đánh giá cuối kỳ dự án”. Mọi thắc mắc liên quan đến nghiên cứu vui lòng chuyển đến center@red.org.vn.

8.   Ngân sách & Thanh toán

 Nhà tư vấn phải đệ trình tổng ngân sách trong đề xuất với bảng phân tích chi tiết bao gồm các loại thuế hiện hành của chính phủ. 50% số tiền của hợp đồng sẽ được thanh toán sau khi báo cáo khởi động được phê duyệt, 50% số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi nộp tất cả các công việc được yêu cầu như đã đề cập tại điểm 5 của Điều khoản tham chiếu này.

 Ngân sách đề xuất cho nhà tư vấn nên bao gồm tất cả các chi phí liên quan, chẳng hạn như phí chuyên môn, đi lại, phương tiện địa phương, v.v.). Ngân sách tối đa cho công việc là 6.490€ (tương đương khoảng 169.486.350 VND (tỷ giá tạm tính: 26.115 VNĐ/1 EUR và có thể thay đổi theo tình hình thực tế) bao gồm tất cả các chi phí và thuế.

9. Khung thời gian dự kiến

(Các) công việc

Thời hạn/Khung thời gian (giờ Việt Nam)

Công bố thông tin tuyển chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá cuối kỳ dự án _Bản tham chiếu công việc bằng tiếng Anh và tiếng Việt

15/09/2023

Hạn nộp hồ sơ

05/10/2023

Phỏng vấn để lựa chọn (các) tư vấn phù hợp

13/10/2023

Ký hợp đồng với (các) nhà tư vấn

23/10/2023

Giai đoạn đầu, bao gồm họp khởi động, nộp báo cáo sơ bộ và họp khởi động

30/10/2023

Giai đoạn đánh giá (bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu)

Lưu ý: Giai đoạn đánh giá chỉ có thể bắt đầu sau khi báo cáo sơ bộ được nhóm dự án phê duyệt.

31/10/2023 – 19/01/2024

Nộp dự thảo báo cáo đánh giá tiếng Anh hoặc tiếng Việt

02/02/2024

Nhóm dự án phản hồi về dự thảo báo cáo đánh giá

19/02/2024

Nộp bài trình bày về những phát hiện chính của đánh giá dự án cuối kỳ tại Lễ tổng kết dự án vào ngày 01 tháng 03 năm 2024

26/02/2024

Thuyết trình về những kết quả chính của đánh giá dự án cuối kỳ tại Lễ tổng kết dự án tại Hà Nội vào ngày 01/03/2024

01/03/2024

Nộp báo cáo đánh giá cuối kỳ bằng tiếng Anh và tiếng Việt

15/03/2024

Cung cấp toàn bộ cơ sở dữ liệu đánh giá cho nhóm dự án

15/03/2024

 

10. Tiêu chí lựa chọn

 • Phương pháp luận đề xuất
 • Kinh nghiệm liên quan
 • Yêu cầu tài chính với các khoản chi tiết cho mỗi đơn vị
 • Sản phẩm tương tự của nhiệm vụ liên quan trước đó 

11. Việc sử dụng đánh giá giữa kỳ

 • Các tổ chức thực hiện dự án
 • Nhà tài trợ (EU)
 • Một phần của báo cáo đánh giá có thể được đăng tải để chia sẻ các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất (best practices.

12. Bảo mật và quyền sở hữu dữ liệu 

(Các) nhà tư vấn sẽ đảm bảo rằng nghiên cứu sẽ tôn trọng và bảo vệ các quyền và phúc lợi của người dân và những cộng đồng liên quan, phải chính xác và đáng tin cậy về mặt kỹ thuật, được tiến hành một cách minh bạch và khách quan, đồng thời góp phần vào việc học tập và trách nhiệm giải trình của tổ chức.

Nhà tư vấn sẽ bảo vệ bí mật của những người tham gia cuộc khảo sát ở tất cả các giai đoạn. Tất cả dữ liệu và sản phẩm đều được bảo mật và là tài sản của dự án. Dữ liệu hoặc thông tin từ nghiên cứu này sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của dự án. Nhà tư vấn sẽ bàn giao tất cả cơ sở dữ liệu của quá trình đánh giá này (hồ sơ phỏng vấn, biên bản cuộc họp, kết quả khảo sát, v.v.) cho dự án và sẽ hủy thông tin và tài liệu sau khi tất cả dữ liệu và tài liệu gốc đã được giao cho nhóm dự án vào cuối hợp đồng./.

← Bài trước Bài sau →