Xây dựng nền tảng mô hình đổi mới sáng tạo mở kết nối các nguồn lực giải quyết các vấn đề liên quan đến SDGs
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm thông tin và tư vấn Đầu tư
Trung tâm Thông tin và Tư vấn Đầu tư thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật như: tổ chức hoạt động giới thiệu và xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch...; hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất...; đồng thời, kết nối với các trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; và phối hợp với các đơn vị thuộc Hiệp hội triển khai các công việc chung và thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công, điều động của Ban Chấp hành Hiệp hội và Giám đốc Trung tâm.

Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về ích lợi của đổi mới sáng tạo (ĐMST) Mở cho doanh nghiệp, khả năng sẵn sàng áp dụng mô hình ĐMST trong hoạt động. Thêm vào đó, Trung tâm sẽ xây dựng bộ công cụ để thực hành ĐMST Mở trong doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức và thí điểm triển khai mô hình Thách thức đổi mới sáng tạo mở tại Việt Nam.

Kết quả đầu ra:
Giới thiệu được khái niệm đổi mới sáng tạo mở tới các đối tác, chủ thể trong hệ sinh thái và có sự ủng hộ, tham gia cùng triển khai. Các tổ chức phát triển, cơ quan quản lí hoặc doanh nghiệp ở Việt Nam sẵn sàng thử nghiệm và ứng dụng mô hình ĐMST thông qua việc đặt đề bài “Thử thách” và cam kết triển khai vào năm 2022. Cuối cùng Trung tâm sẽ xây dựng và phát triển được bộ công cụ thực hành ĐMST Mở thực tiễn ở VIệt Nam bao gồm: Khóa nâng cao năng lực về ĐMST mở, Bộ công cụ thiết kế (Design Thinking) và bộ quy trình chuẩn để triển khai một “Thách thức” trong 6 tháng cho doanh nghiệp/tổ chức  .

 
 Xây dựng nền tảng mô hình đổi mới sáng tạo mở kết nối các nguồn lực giải quyết các vấn đề liên quan đến SDGs