Truyền thông cộng đồng về bảo tồn chim hoang dã ở các xã ven sông Hồng, Hà Nội
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD)
Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam hoạt động độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rừng bền vững và thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển nhằm hài hòa giữa các vấn đề bảo tồn thiên nhiên và phát triển cộng đồng, giữa con người và sinh quyển ở Việt Nam.
 
Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức của cộng đồng và học sinh trong bảo tồn các loài chim hoang dã ở các xã ven Sông Hồng, Thành phố Hà Nội; tuyên truyền 03 lớp cộng đồng thôn tại các xã ven Sông Hồng về bảo tồn các loài chim hoang dã; Tuyên truyền học sinh thuộc 03 xã ven Sông Hồng.
 
Kết quả đầu ra:
Mở 06 lớp tập huấn, tuyên truyền về giáo dục bảo tồn các loài Chim 03 quận, huyện, thị xã (Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ); In 10 quyển vở tuyên truyền.
 
 Truyền thông cộng đồng về bảo tồn chim hoang dã ở các xã ven sông Hồng, Hà Nội