Thúc đẩy ngành cao su bền vững thông qua tăng cường bảo tồn các giá trị hệ sinh thái và phục hồi cảnh quan rừng tự nhiên
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
PanNature được hình thành từ cuối năm 2004 bởi các sáng lập viên có cùng mong muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận do chính người Việt Nam quản lý và điều hành. Hình thành tổ chức với lực lượng trẻ có tâm huyết để tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm cân bằng mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Mục tiêu:
Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp cao su Việt Nam trong lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá, xác nhận các kết quả phục hồi và bảo tồn rừng và củng cố quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và các bên liên quan trong bảo tồn và phục hồi rừng cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Kết quả đầu ra: 
Ít nhất 10 doanh nghiệp cao su Việt Nam nắm được phương pháp và thực hành đánh giá chi phí cơ hội, khả năng thực hiện bảo tồn và phục hồi cảnh quan rừng; 01 khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch, thực hiện, đánh giá và xác nhận kết quả phục hồi rừng đạt yêu cầu quốc tế được xây dựng dựa trên các phương pháp được quốc tế công nhận và điều chỉnh phù hợp với thực tế hiện trường canh tác cao su tại Việt Nam; Ít nhất 01 doanh nghiệp tiên phong thực hành trình diễn khung hướng dẫn được xây dựng trên ít nhất 01 khu vực canh tác cao su thực tế, gắn với chiến lược xây dựng chứng chỉ rừng cao su bền vững theo chuẩn quốc tế; Các doanh nghiệp cao su Việt Nam được kết nối với ít nhất 03 đối tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phục hồi và phát triển rừng bền vững.
 
 Thúc đẩy ngành cao su bền vững thông qua tăng cường bảo tồn các giá trị hệ sinh thái và phục hồi cảnh quan rừng tự nhiên