Tập huấn thu gom, xử lý các phụ phẩm nông nghiệp và chế tác một số nghệ phẩm Trúc Chỉ để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhóm người yếu thế/người có thu nhập thấp
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm hỗ trợ trang bị trường học và giáo dục nhân đạo Huế
Trung tâm hỗ trợ trang bị trường học và giáo dục nhân đạo Huế trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập tháng 01/2001 bao gồm những nhà khoa học, xã hội, kinh tế,... trong và ngoài nước có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục cho thanh thiếu niên nghèo, đặc biệt là thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa và dân tộc.
 
Mục tiêu:
Tạo lập và củng cố quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp & CSO tại Việt Nam cho mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia đặc biệt ưu tiên đối với cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số cũng như người khuyết tật; tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho các nhóm yếu thế/thu nhập thấp tại các địa phương là vùng có nguyên liệu phù hợp 
 
Kết quả đầu ra:
Đào tạo, cố vấn cho người dân địa phương (nhóm yếu thế/có thu nhập thấp) tham gia thu thập và xử lý đơn giản các phế phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ, tre, bèo tây,..) thành nguyên liệu đầu vào và được thu mua bởi doanh nghiệp sản xuất nghệ phẩm Trúc Chỉ 
 
 Tập huấn thu gom, xử lý các phụ phẩm nông nghiệp và chế tác một số nghệ phẩm Trúc Chỉ để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhóm người yếu thế/người có thu nhập thấp