Tạo lập quan hệ hợp tác giữa khối doanh nghiệp và CSO trong việc thúc đẩy mô hình quản lý nền tảng cộng đồng trong Quản lý chất thải
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)
RIC thúc đẩy và phát triển các hệ sinh thái cộng đồng tự quản nhằm hướng tới sự phát triển hòa nhập và bền vững của các cộng đồng nông thôn và miền núi, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số
 
Mục tiêu:
Rác thải tại quận Thủy Nguyên, TP. Hài Phòng được quản lý và xử lý hiệu quả thông qua thiết lập quan hệ đối tác và áp dụng quản lý cộng đồng. 

Kết quả đầu ra:
Nâng cao năng lực của RIC, các địa phương và doanh nghiệp đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác giữa CSO - doanh nghiệp trong quản lý chất thải tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đồng thời xây dựng mô hình hợp tác và huy động nguồn lực quản lý rác thải dựa vào cộng đồng tại xã dự án thông qua phương pháp CM. Thành lập cơ chế hợp tác giữa CSO - doanh nghiệp trong việc hỗ trợ quản lý chất thải trong khu vực dự án.
 
 
 
 Tạo lập quan hệ hợp tác giữa khối doanh nghiệp và CSO trong việc thúc đẩy mô hình quản lý nền tảng cộng đồng trong Quản lý chất thải