Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự (CSO) thông qua hợp tác bền vững với các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất và bán sản phẩm hữu cơ truyền thống và dịch vụ
Tổ chức đề xuất dự án: Viện tài chính Vi mô và phát triển cộng đồng
Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng MACDI được thành lập vào năm 2007 là một tổ chức khoa học – tài chính- xã hội phi chính phủ có trụ sở tại Việt Nam. Viện làm việc trong lĩnh vực tài chính vi mô, phát triển vùng nông thôn, môi trường, biến đổi khí hậu, nước sạch vệ sinh môi trường, sức khỏe và giới.
 
Mục tiêu:
Tăng cường sự tham gia của các CSO tại tỉnh Hòa Bình trong việc tự nâng cao năng lực, tăng cường giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế, sản xuất gắn với môi trường bền vững; nâng cao vai trò của doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thực phẩm tại các tỉnh miền Bắc và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc tăng cường năng lực cho CSO các tỉnh; các hoạt động nâng cao năng lực doanh nghiệp hỗ trợ CSO  bao gồm việc: hỗ trợ tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm (khóa học online hoặc trực tiếp và hội thảo, tập huấn) quản lý lập kế hoạch dự án sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm hữu cơ và dịch vụ của tỉnh Hòa Bình. 

Kết quả đầu ra:
Tổ chức 05 khóa học online về quản lý dự án,lập kế hoạch sản xuất dự án,chế biến kinh doanh thực phẩm hữu cơ; tạo mối liên kết bền vững thông qua chương trình thực hiện các cuốn sổ tay tổng kết kinh nghiệm để chia sẻ kinh nghiệm tới đông đảo người tham gia; tổ chức 02 chuyến tham quan mô hình chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp cho CSO nhằm tăng cường hiệu quả cho dự án; 10 mô hình sản xuất, kinh doanh của Hội phụ nữ, Hội Nông dân , Hội NKT, … được tham gia  do phụ nữ làm chủ ( MSME)  và được hỗ trợ, được thực hành và áp dụng trong thực tế - trong đó 05 mô hình được chọn hỗ trợ đạt hiệu quả.
 Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự (CSO) thông qua hợp tác bền vững với các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất và bán sản phẩm hữu cơ truyền thống và dịch vụ