Phát triển kinh tế cộng đồng dựa vào nội lực ở huyện Mù Cang Chải (EcomDev MCC)
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn và Đào tạo về Phát triển địa phương STG
STG tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn để tiến hành nghiên cứu khoa học thực hiện các đề tài, dự án trong các lĩnh vực: Phát triển khoa học công nghệ quản lý; Phát triển kinh tế địa phương; Bảo vệ môi trường; Bảo tồn và phát huy các kiến thức và văn hóa địa phương; Bình đẳng giới, sáng tạo xã hội và khởi nghiệp  
 
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức và kỹ năng khám phá, huy động nội lực và tiềm năng; kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, khởi nghiệp và các kỹ năng phục vụ khách du lịch bao gồm cả tiếng Anh chuyên ngành; sản xuất và kinh doanh dịch vụ du lịch lưu trú tại gia và sản xuất nông nghiệp phục vụ du lịch; xây dựng hệ sinh thái kinh doanh và hình thành các chuỗi cung ứng du lịch-nông nghiệp khép kín tại địa phương; thúc đẩy vai trò làm lãnh đạo và làm chủ hoạt động kinh doanh của phụ nữ người dân tộc H’Mông và dân tộc Thái ở Mù Cang Chải; đúc kết một số bài học thành công của dự án để truyền thông và nhân rộng mô hình. 

Kết quả đầu ra: 
Một hệ sinh thái kinh doanh du lịch được hình thành với các chuỗi cung ứng liên kết với nhau và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhóm kinh doanh dịch vụ du lịch và nhóm sản xuất nông nghiệp phục vụ du lịch; có ít nhất 3 mô hình thành công trong đó có 2 mô hình do phụ nữ làm chủ được tài liệu hoá để phổ biến, truyền thông và nhân rộng mô hình của dự án
 
 Phát triển kinh tế cộng đồng dựa vào nội lực ở huyện Mù Cang Chải (EcomDev MCC)