Hỗ trợ người mù tỉnh Yên Bái tham gia vào chuỗi du lịch địa phương
Tổ chức đề xuất dự án: Hội người mù tỉnh Yên Bái
Hội người mù tỉnh Yên Bái tập hợp đông đảo người mù trên địa bàn tỉnh không phân biệt nguyên nhân, trình độ, nghề nghiệp, tôn giáo; tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và vật chất, tìm kiếm việc làm, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người mù; Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ người mù; Tăng cường, mở rộng quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước,… tạo điều kiện, môi trường để người mù  chủ động hòa nhập vào các hoạt động cộng đồng một cách bình đẳng và sâu rộng, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Yên Bái ngày càng văn minh hiện đại.
 
Mục tiêu:
Tạo nghề mới, phát triển những khả năng nội lực của người mù, giúp người mù tự tin, xóa bỏ mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng, an sinh xã hội đồng thời đào tạo nghề cho người mù phù hợp với những công việc trong dự án: Nghề tẩm quất cổ truyền, nấu ăn, âm nhạc, kỹ năng giao tiếp.

Kết quả đầu ra:
Nâng cao nhận thức, cộng đồng và xã hội về người mù; tạo môi trường làm việc, giúp người mù kiếm thêm thu nhập sống tự lập, không phụ thuộc vào gia đình và xã hội và đặc biệt tạo ra một trải nghiệm sâu sắc cho du khách tham gia trải nghiệm
 
 Hỗ trợ người mù tỉnh Yên Bái tham gia vào chuỗi du lịch địa phương