Góp phần xây dựng lối sống sinh thái cho thế hệ tương lai tại thành phố Đà Nẵng
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh
Trung Tâm GreenViet là nơi tập hợp những con người tâm huyết có cùng mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu, phổ biến các giá trị của đa dạng sinh học đến cộng đồng người dân Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết, thúc đẩy hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và ứng xử thân thiện với môi trường, sử dụng một cách bền vững tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam.
 
Mục tiêu:
Một thư viện điện tử mở nhằm cung cấp nguồn tài liệu giảng dạy cho giáo viên cấp 1,2,3 liên quan đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu ở thành phố Đà Nẵng được xây dựng và đưa vào hoạt động.
 
Kết quả đầu ra:
Một thư viện điện tử có nội dung đầy đủ về tài nguyên thiên nhiên, môi trường và biến đổi khí hậu của TP Đà Nẵng cũng như các hệ sinh thái đặc trưng, các loài nguy cấp cần bảo vệ, các địa điểm thực tập thiên nhiên sẽ được tạo lập; hợp tác giữa Sở giáo dục đào tạo TP Đà Nẵng, trung tâm GreenViet và doanh nghiệp địa phương trong việc truyền thông, phổ biến kiến thức trong việc bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng; học sinh tại các trường học trong địa bàn thành phố Đà Nẵng được học tập, khơi gợi tình yêu thiên nhiên và tham gia tích cực bảo vệ môi trường thông qua các bài giảng chất lượng cao của giáo viên

 
 Góp phần xây dựng lối sống sinh thái cho thế hệ tương lai tại thành phố Đà Nẵng