Đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp trong chương trình trồng rừng cùng Gaia
Tổ chức dự án đề xuất: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tạo dựng một tương lai trong đó con người sống hoà hợp với thiên nhiên thông qua việc trao quyền và thực hiện hiện các giải pháp tiên phong trong nghiên cứu, điều tra đa dạng sinh học và thực hiện các giải pháp bảo tồn; thay đổi hành vi hướng tới bảo tồn thiên nhiên thông qua giáo dục, truyền thông; Nâng cao năng lực cho cán bộ đang hoặc sẽ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên; quản lý bền vững tài nguyên có sự tham gia của cộng đồng; giáo dục, nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Mục tiêu: 
Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu (theo mục tiêu SDG 13), giúp doanh nghiệp thấy được ích lợi/giá trị của việc trồng rừng đối với doanh nghiệp và đối với thiên nhiên; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Gaia trong việc làm việc với doanh nghiệp (kể từ khi bắt đầu trao đổi đến khi kết thúc hợp tác) nhằm đẩy mạnh hiệu quả gây quỹ cũng như chất lượng hợp tác với doanh nghiệp trong các chương trình trồng rừng tại Gaia; nâng cao chất lượng hợp tác với doanh nghiệp trong các chương trình trồng rừng. 

Kết quả đầu ra:
Quy trình cải thiện hơn trong việc gây quỹ từ doanh nghiệp và quản trị quan hệ với doanh nghiệp trong quá trình hợp tác trồng rừng cùng Gaia; một chuyến tham quan và hội thảo thực địa về hoạt động trồng rừng, dành cho 30-35 người từ 20-30 doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động trồng rừng cùng Gaia; hai buổi hội thảo trực tuyến về việc hợp tác doanh nghiệp trong chương trình trồng rừng cùng Gaia, với sự tham gia của ít nhất 30 đại diện doanh nghiệp mỗi lần. 
 
 Đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp trong chương trình trồng rừng cùng Gaia